deg

look

garajbe
body
 
manam
manam

bottom

yardem
yardem

ear

moorloom
moorloom

eye

nyoomboorroo
nyoomboorroo

nose

thalalam
thalalam

tongue

yambarram
yambarram

hair

marlam
marlam

hand, finger

gerlalbam
gerlalbam

leg

manyjoorroo
manyjoorroo

knee

miyale
animals
 
jambinbaroony
jambinbaroony

black bream

gerrewool
gerrewool

mussel note: must not be said by boys

lalanggarrany
lalanggarrany

crocodile

dayiwool
dayiwool

barramundi

jarrambayiny
jarrambayiny

goanna

wawooleny
wawooleny

frill-necked lizard

manggerregerreny
manggerregerreny

waving lizard

daawool
daawool

black headed snake

dimanany, yawardany
dimanany, yawardany

horse

goowoolem
plants
 
minyjaarrany, minyjiwarrany
minyjaarrany, minyjiwarrany

bush plums

bardiginy, baregel
bardiginy, baregel

bush peanut

joomooloony
joomooloony

boab

biriyalji, maboorany
biriyalji, maboorany

konkerberry

white currant
white currant

berenggarrji, goowarroolji, ngoorrwany, roonggoony

jawoonany
jawoonany

stem fruit fig

jabayiny, ganambiny,
jabayiny, ganambiny,

river fig

joogoorrool
joogoorrool

bush orange

goolibil
goolibil

bush banana

 
daam
country
daam
daam

home, country, camp

gawarren
gawarren

large hill

nawanji
nawanji

cave

ngayawarle, jilam
ngayawarle, jilam

sand

nawarragawoony
nawarragawoony

river

goorloom, goorrngam
goorloom, goorrngam

water

winyjim
winyjim

spring, living water

ngarrgarlem
ngarrgarlem

rocks

gawoornbe
gawoornbe

ash

jiregem
birds
birlirijgel
birlirijgel

peewee

goorrarndal
goorrarndal

brolga

derranil
derranil

black cockatoo note: must not be said by boys

wininil
wininil

emu chick

warrarnany
warrarnany

eagle

wanggarnal
wanggarnal

crow

binkirrbal
binkirrbal

turkey

garnaganyjel, wiyarrel
garnaganyjel, wiyarrel

emu

labany
labany

corella

 
Jadagen, Warnkan, Barnden
seasons, weather, elements
Barnden
Barnden

Hot Time

Jadagen
Jadagen

Wet Time

Warnkan
Warnkan

Cold Time

garraroon
garraroon

sunset

mendoowoon
mendoowoon

night-time

birrinyji
birrinyji

sky

tharriyarrel
tharriyarrel

rainbow

garnkiny
garnkiny

moon

wardal
wardal

star

 
things
ngarem
ngarem

sugar bag

nalijam
nalijam

tea

mayim
mayim

fruit, vegetables, bread

miyale
miyale

meat tucker

goonjam
goonjam

sticks

ganarram
ganarram

leaves

thawalam
thawalam

flowers

mayaroony
mayaroony

building

warnkil
warnkil

rifle

 
jiyilingem
people
wanyanyagem, wanyanyanggem
wanyanyagem, wanyanyanggem

kids

wangawool
wangawool

baby girl

wangawoony
wangawoony

baby boy

wanyagel
wanyagel

girl

wanyaginy
wanyaginy

boy

ngalil
ngalil

woman

jiyiliny
jiyiliny

man

ngalingalim
ngalingalim

women

jiyilem
jiyilem

men

 
actions
jarrag
jarrag

talk

jarrg
jarrg

jump

rangga
rangga

listen

melele
melele

smile

mal-mal
mal-mal

fly

warrg
warrg

dance

girli
girli

walk

gerd
gerd

cook on coals

doog-doog
doog-doog

smash